Gia truyền không phải đơn thuần là được truyền lại 1-2 bài thuốc nào đó mà gọi là gia truyền.
Gia truyền là thế hệ kế tiếp, tiếp thu được những kinh nghiệm, những tinh hoa, những thất bại, những thành công và quan trọng nhất là kế tục được truyền thống của thế hệ đi trước. Thế mới gọi là Gia Truyền đích thực.