SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA NHÀ THUỐC

Tràng Vị Vương Sơn Đan

Lục Vị Vương Sơn Đan

Bát Vị Vương Sơn Đan

Cường Cốt Vương Sơn Đan

Phạm Ngọc Giải Rượu

Phạm Ngọc Cao Dê

Sâm Nhung Cao Dê Hoàn

Tảo Tiết Hoàn

cao dán xương

Cao Dán Xương Khớp Phạm Ngọc